Stuur ons een sms!
Stuur ons een sms!

Voorwaarden

POJĘCIA OGÓLNE

Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późniejszymi zmianami) i określa warunki obsługi podróżnych, oraz przewozu osób i bagażu. 2. Aktualnie obowiązujący Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Przewoźnika oraz w jego siedzibie i flocie transportowej. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami).

PRZEWOŹNIK

Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce. Przewoźnik zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w czasie, jaki został wyznaczony. Wyjazdy z bazy Przewoźnika odbywają się w środy, piątki i soboty w godzinach wczesnorannych. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika (przewozy Door to Door) godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami niezależnymi od niego np. kontrole policyjne, wypadki, korki, problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych. Przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu oraz dokonać zmiany pojazdu. 5. W sytuacjach wyjątkowych Przewoźnik może zmienić miejsca wysadzenia adresatów. 6. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy wykonania przewozu (lub jego kontynuacji) bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer: nie przestrzega warunków umowy przewozu w tym niniejszego Regulaminu ; znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających; zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów; zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu współpasażerów; nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne, przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy; Przewoźnik zastrzega, iż nie ponosi on odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera. Przewoźnik nie odpowiada za odwołania przewozów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej czy ataków terrorystycznych), ani wynikających z nich dalszych, bliżej nieokreślonych skutków. 9 Za nie odbycie podróży z winy Przewoźnika Podróżnemu przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość opłaconej podróży. 10 Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.

PASAŻER

Pasażer jest zobowiązany posiadać ważny dokument uprawniający go do przekroczenia granicy oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży. 2 Pasażer powinien przybyć (oczekiwać) pod wskazany Przewoźnikowi adres 15 minut przed ustaloną przez Przewoźnika godziną wyjazdu, jak również posiadać aktywny numer telefonu podany do kontaktu; Pasażer jest ponadto zobowiązany do: złożenia bagażu we wskazane przez kierowcę Przewoźnika miejsce; stosowania się do poleceń załogi pojazdu; okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów; podanie dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni państwa którego przewóz dotyczy; zapinanie pasów bezpieczeństwa w pojeździe; opisania swojego bagażu poprzez czytelne umieszczenie takich danych jak imię, nazwisko i adres zamieszkania. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży, nie stanowią inaczej dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W przypadku, gdy dorosły nie jest rodzicem bądź prawnym opiekunem, konieczne jest posiadanie przez niepełnoletniego „Upoważnienia do przewozu osoby niepełnoletniej” wystawionego przez rodzica bądź prawnego opiekuna. Osoby w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie, lecz muszą posiadać dokument „Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej” podpisany przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych. W szczególnych przypadkach przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w niniejszym punkcie. Fakt nieoczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu. Przewoźnik ma prawo do żądania od Pasażera 100 % (słownie sto procent) zwrotu wartości przejazdu. Przewoźnik ma również prawo żądać pełnej opłaty za przejazd jeżeli pasażer odwoła rezerwacje krócej niż 24 godziny przed podróżą. Pasażer ma prawo zrezygnować z przejazdu nie później niż 24 godziny przed podróżą bez ponoszenia kosztów. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe. Przewoźnik oświadcza, iż Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Po zaistnieniu wypadku szkody należy zgłaszać do biura firmy. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń kierowcy pojazdu Przewoźnika. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia pojazdu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza pojazd Przewoźnika jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym spowoduje wyłączenie pojazdu z eksploatacji, to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 150 zł netto za każdy dzień wyłączenia samochodu z eksploatacji.

BAGAŻ

Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu maksymalnie 2 sztuk bagażu podstawowego oraz jeden bagaż podręczny zgodnie z poniższymi wytycznymi: a) dwóch sztuk bagażu podstawowego o wadze do 20 kg każdy, przewożonego w luku bagażowym, b) jedna sztuka bagażu podręcznego o wadze do 5 kg. Bagaż podręczny to bagaż w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem, a jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom. Pasażer może zabrać za dopłatą oraz po wcześniejszym zgłoszeniu nadbagażu podczas rezerwacji trzecią sztukę bagażu podstawowego przy czym jego ciężar nie może przekroczyć 15 kg. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie. Ma prawo odmówić także zabrania dodatkowego bagażu w przypadku, gdy zabranie go jest niemożliwe i wpływa negatywnie na jakość podróży innych pasażerów. Decyzja należy w tym wypadku do kierowcy, a większa ilość bagażu powinna być wcześniej zgłoszona Przewoźnikowi. Przewoźnik informuje, iż zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać pozostałych podróżnych na niewygody. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym oraz za bagaż podręczny. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być wyraźnie oznakowana przez Pasażera trwałą przewieszką lub naklejką z podanym nazwiskiem i adresem. Załoga może sprawdzić zgodność podanych danych z dokumentem tożsamości Pasażera. Bagaż nieopisany i którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę usunięty z pojazdu. W takiej sytuacji wykluczone jest dochodzenie roszczeń za utratę bagażu. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów prawnych. Zabrania się ponadto przewozu jakichkolwiek zwierząt w pojeździe. 10.We wcześniej zgłoszonych przypadkach Przewoźnik może przewieźć zwierzę, tylko pod warunkiem jego małych gabarytów, braku zagrożenia i bezpośredniej opieki nad nim Pasażera. Przewóz taki należy bezwzględnie zgłosić wcześniej. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia ma prawo sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków. Ustala się, iż za przewożony bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w pojeździe, tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem, a także na półce bagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych całkowitą odpowiedzialność przed służbami granicznymi ponosi Pasażer. Za nadbagaż (każda dodatkowa torba podróżna) pobierana jest przez kierowcę pojazdu Przewoźnika opłata w wysokości 45 zł lub 10 EURO za sztukę. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć 100,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO. Bagaż o wartości przekraczającej 100,00 PLN powinien być ubezpieczony przez Pasażera dodatkowo na jego koszt.

UMOWA PRZEWOZU

Pasażer zobowiązany jest do złożenia rezerwacji u Przewoźnika telefonicznie lub przez SMS wysłany na numer 600 039627. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie przyjęcia rezerwacji telefonicznej lub SMS-owej po potwierdzeniu przez osobę przyjmującą rezerwację informacją zwrotną. Ustne i SMS-owe zawarcie umowy przez złożenie rezerwacji jest tak samo wiążące jak zawarcie umowy na piśmie. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem podróży gotówką u kierowcy, 24 godziny przed dniem podróży przelewem na podane przez przyjmującego rezerwacje konto bankowe, lub przelewem ELIXIR najpóźniej w momencie wsiadania do auta. W momencie złożenia rezerwacji Pasażer akceptuje treść niniejszego regulaminu. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika czyli przewóz osób i mienia „DOOR to DOOR” (od drzwi do drzwi) nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie Rezerwacji dokonywanych telefonicznie oraz przez SMS . Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom.

REKLAMACJE

Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować osobiście, listownie na adres Przewoźnika lub pocztą elektroniczną. Przewoźnik przyjmuje reklamacje zgłoszone w okresie do 14 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest: opisanie zaistniałych okoliczności, wnoszone zastrzeżenia, ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia. 3 Przewoźnik rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji od Pasażera. Przewoźnik zastrzega, iż reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż. Bagaż nieodebrany przez Pasażera, jeżeli nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 2 miesiące. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.

Contact

Telefoon
+48 600 039 627
Email
tomax-bus@wp.pl
Adres
Wojewódzka 16a, Pigża 87-152, Polen
Messenger
Tomax Bus